Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w latach ubiegłych

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Stanu Cywilnego - Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, sala 140, tel. 61 646-33-44 jeżeli sprawa dotyczy uznania ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia w roku bieżącym.

Stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, pokoje 133-134, tel. 061 646-33-44 - jeżeli sprawa dotyczy dziecka urodzonego w latach poprzednich.

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45.

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy w/w godziny.

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

 Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Poznaniem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

Inne informacje

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:47 - dodanie informacji (Aktualizacja)