Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej

- orzeczenie o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności

- świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003

- urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

- oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń zaocznych)

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, I piętro, pokoje 133-134, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44.

Opłaty

 - opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

U W A G A !

Od dnia 1 stycznia 2015 r. opłatę skarbową należy wpłacać na nowy numer konta bankowego:

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 - opaty dokonywane na terenie RP

PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW - opaty dokonywane spoza granic RP

Dotychczasowy numer konta:

ING Bank Śląski S.A 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

obowiązywał do wpłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej do dnia 31 grudnia 2014 r.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca

Podstawa prawna

art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003r. (Dz.U.UE.L.2003.338.1)

Inne informacje

- na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003r. uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 maja 2004r.

- Dania będąca państwem członkowskim Unii Europejskiej nie uczestniczyła
w przyjęciu ww. rozporządzenia. Orzeczenia wydane w Danii po 01 lipca 2009r. podlegają uznaniu z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), wydane wcześniej podlegają uznaniu w procedurze sądowej

- w przypadku orzeczeń holenderskich konieczne jest dostarczenie dowodu włączenia orzeczenia do rejestracji stanu cywilnego w Holandii

- orzeczenia wydane przed 01 maja 2004r. na terenie Unii Europejskiej podlegają uznaniu w procedurze sądowej z wyjątkiem państw, z którymi obowiązywała umowa dwustronna o uznawaniu z mocy prawa

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:47 - dodanie informacji (Aktualizacja)