Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej

- urzędowy odpis orzeczenia

- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści

- uwierzytelniony przekład na język polski ww. dokumentów dokonany przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula

- jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu w którym pozwany nie wdał się
w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, I piętro, pokoje 133-134, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44.

Opłaty

 - opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

U W A G A !

Od dnia 1 stycznia 2015 r. opłatę skarbową należy wpłacać na nowy numer konta bankowego:

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Dotychczasowy numer konta:

ING Bank Śląski S.A 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

obowiązywał do wpłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej do dnia 31 grudnia 2014 r.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, a jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu 1 miesiąca

Podstawa prawna

Inne informacje

- na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego podlegają uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego orzeczenia wydane po dniu 01 lipca 2009r.

- orzeczenia wydane przed dniem 01 lipca 2009 roku w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym
z wyjątkiem państw, z którymi obowiązuje umowa dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:47 - dodanie informacji (Aktualizacja)