Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Straż Miejska Miasta Poznania

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym zawarte są następujące elementy:
- oznaczenie wnioskodawcy - możliwość podania danych adresowych,
- oczekiwania wobec SMMP dot. formy udostępnienia informacji publicznej,
- oczekiwania wobec SMMP w zakresie sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek,
- podpis wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Straż Miejska Miasta Poznania; 60-734 Poznań; ul. Głogowska 26.

e-mail: kancelaria@smmp.pl

fax: 61-646-05-90

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ustawy). Wówczas SMMP w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centralnym Rejestrze Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej SMMP (do pobrania powyżej), jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje SMMP, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy),
  • może być złożony w dowolniej formie (w celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji publicznej zamieściliśmy wzór wniosku do pobrania - powyżej).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Janusz Zwierzchowski
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-13 10:13 - aktualizacja CRWIP (Aktualizacja)