Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów zwolnionych z opłaty na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku właściciela pojazdu - kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
b) w przypadku posiadacza pojazdu innego niż wymieniony w pkt a - kopię dowodu rejestracyjnego, umowę, z której wynika związek przyczynowo-skutkowy wykorzystania pojazdu przez podmioty wskazane w ust.2
- kopia dokumentu rejestrowego placówki

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od momentu złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • art. 13 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2222 j.t., ze zm.)
  • wymienione w § 7 ust. 1 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Informacja dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej UŻYCZENIA POJAZDU po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-13 11:02 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)