Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Aktualny rejestr ośrodków szkolenia kierowców z Poznania.

Aby dokonać wpisu do rejestru lub uaktualnić dane w rejestrze wypełnij odpowiedni wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas. Do wniosku załącz dowód opłaty.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 • zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 • posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
          

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wpis do rejestru musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • wpis do rejestru przedsiębiorców OSK, rozszerzenie zakresu szkolenia - nr konta 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730 (Bank PKO BP S.A.);
  • zmiana danych w rejestrze - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A);
 • gotówką.
            

Wysokość opłat:

 • 500zł - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, oraz rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez OSK (związanego z rozszerzeniem zakresu kategorii prowadzonego szkolenia);
 • 17zł - zmiana danych zawartych w rejestrze z zakresu nie polegającej na rozszerzeniu działalności np:  adresu przedsiębiorcy, nazwy przedsiębiorcy, pomieszczenia biurowego.
          

Termin i sposób załatwienia

Wpisu dokonuje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-10 14:53 - Aktualizacja rejestru OSK (Aktualizacja)