Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie miasta Poznania.

Aby dokonać wpisu do rejestru wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas. Do wniosku załącz następujące dokumenty:

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce;
 • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. 
         

Pamiętaj, że wpisu możesz dokonać dopiero po pozytywnej decyzji wydanej przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Poświadczenie, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • opłata skarbowa - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A);
 • gotówką.
          

Wysokość opłat:

 • 412zł - nowy wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów;
 • 206zł - zmiana wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • 17zł - wydanie zaświadczenia potwierdzające zmianę danych w rejestrze (za wyjątkiem rozszerzenia działalności gospodarczej objętej wpisem).
          

Termin i sposób załatwienia

Wpis następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze  zm.),

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-23 10:45 - Aktualizacja rejestru SKP (Aktualizacja)