Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2. Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

a)     tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

b)     tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

c)      konsula

3. Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego został wydany na podstawie Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) wówczas nie jest wymagane jego tłumaczenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/18, 61-706 Poznań, I piętro pok. 133,134,135, tel. 61 878 5706, 878 4125, 878 4250.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godz. 17:00. Obsługa interesantów odbywa się w godzinach 7:45-15:15, w poniedziałki w 7:45-16:45.

Automaty biletowe przestają wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczył w/w godziny.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem konsula.

Opłaty

Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 50zł.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Poznania

nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 .

Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" lub kartą płatniczą na stanowiskach ds. zmian w aktach stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku składania wniosków przez cudzoziemców, którzy nie władają językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza.   

Transkrypcji podlega dokument wydany przez władze kraju, w którym miało miejsce zdarzenie, który w tym państwie uznawany jest za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego i może go złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji albo interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również polskimi aktami stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek o dostosowanie można złożyć wyłącznie przy składaniu wniosku o transkrypcję.

Wniosek o transkrypcję może zostać złożony przez pełnomocnika. Pełnomocnik do akt sprawy składa oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Jeżeli udzielone jest wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi wówczas jego złożenie zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Jeżeli w zagranicznym dokumencie występują błędy lub nie zawiera on wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo, prosimy o zapoznanie się z procedurą: "Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych akcie stanu cywilnego".

Jeżeli sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie do 10 dni. Jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jest załatwiana po jego zakończeniu.".

Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:48 - dodanie informacji (Aktualizacja)