Wybór miejsca pochówku dla osoby zmarłej

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

 • akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz część karty zgonu przeznaczona dla administracji cmentarza potwierdzona przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • oświadczenie o prawie do pochowania (w przypadku posiadania prawa do istniejącego miejsca pochówku),
 • oświadczenie związane z pochowaniem na polu urnowym/niszy urnowej w kolumbarium/ogrodzie pamięci,
 • upoważnienie dla firmy pogrzebowej (w przypadku powierzenia załatwienia spraw związanych z wyborem miejsca firmie pogrzebowej),
 • wniosek o pozostawienie szczątków w grobie (w przypadku pochowania w istniejącym grobie)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 w Poznaniu, czynne: pon. - pt. w godz. 7 -21, sob. w godz. 8-12.

Opłaty

Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku:

Groby ziemne - na okres 20 lat:

1)     dziecięce - 350 zł,

 • jednomiejscowe - 640,00 zł,
 • dwumiejscowe w poziomie - 930,00 zł,
 • dwumiejscowe w pionie - 900,00 zł,
 • trzymiejscowe w poziomie - 1 378,00 zł,
 • trzymiejscowe w pionie - 1 100,00 zł,
 • czteromiejscowe - 1 666,00 zł,
 • urnowe jednomiejscowe - 250,00 zł,
 • urnowe dwumiejscowe - 350,00 zł,
 • urnowe trzymiejscowe - 450,00 zł,
 • urnowe czteromiejscowe - 550,00 zł;

2)     nisze urnowe w kolumbarium - na okres 25 lat:

 • jednomiejscowe - 418,00 zł,
 • dwumiejscowe - 518,00 zł,
 • czteromiejscowe - 718,00 zł;

3)     grobowce - na okres 100 lat, liczony od momentu wybudowania grobowca:

 • dwumiejscowe - 2 500,00 zł,
 • trzymiejscowe - 5 900,00 zł,
 • czteromiejscowe - 4 200,00 zł,
 • urnowe na sześć urn - 2 600,00 zł;

4)     groby zbiorowe - na okres 100 lat - 1 500,00 zł,

5)     Ogród Pamięci - 100,00 zł

Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku w przypadku dochowania do istniejącego grobu, stanowiące iloczyn okresu pozostałego pomiędzy datą dochowania a datą upływu okresu udostępnienia miejsca pochówku, liczonego w pełnych latach, i następujących stawek opłaty za 1 rok dla 1 miejsca:

1)     groby ziemne:

 • dziecięce - 17,50 zł,
 • jednomiejscowe - 32,00 zł,
 • dwumiejscowe w poziomie - 46,50 zł,
 • dwumiejscowe w pionie - 45,00 zł,
 • trzymiejscowe w poziomie - 68,90 zł,
 • trzymiejscowe w pionie - 55,00 zł,
 • czteromiejscowe - 83,30 zł,
 • urnowe jednomiejscowe - 12,50 zł,
 • urnowe dwumiejscowe - 17,50 zł,
 • urnowe trzymiejscowe - 22,50 zł,
 • urnowe czteromiejscowe - 27,50 zł;

2)     nisze urnowe w kolumbarium:

 • jednomiejscowe - 16,72 zł,
 • dwumiejscowe - 20,72 zł,
 • czteromiejscowe - 28,72 zł.

W przypadku dochowania do grobowca dwumiejscowego, trzymiejscowego, czteromiejscowego lub urnowego na sześć urn opłata za udostępnienie 1 miejsca pochówku wynosi 100,00 zł i nie przedłuża okresu udostępnienia miejsca pochówku.

Opłaty za korzystanie z ujęć wody, pobierane łącznie z opłatą za udostępnienie miejsca pochówku oraz opłatą za przedłużenie okresu udostępnienia miejsca pochówku (prolongata), według następujących stawek:

1)     dla grobów w ziemnych i nisz urnowych w kolumbarium - 43,00 zł;

2)     dla grobowców - 215,00 zł.

Opłata za nadzór nad pogrzebem - 200,00 zł.

Opłata za czynności kancelaryjno-administracyjnych związanych z pogrzebem  - 30,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bezzwłocznie w przypadku złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.),
 • zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 393/2017/P z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 15:13 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)