Wydanie pozwolenia na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Sportu

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późniejszymi zmianami) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić:

-   do Prezydenta Poznania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

-   do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora   Pogotowia   Ratunkowego,   Państwowego   Powiatowego   Inspektora   Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, ewentualnych zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:
1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierający:
a/ oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b/ oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c/ oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d/ informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (w/w instrukcje należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej).
3. Terminarz rozgrywek meczy piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych -w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
4. Informację o:
a/ liczbie osób na imprezie masowej,
b/ przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
cl liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej,
d/ osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia kursu kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprez o podwyższonym ryzyku dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
e/ sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej-w przypadku meczu piłki.nożnej lub imprezy podwyższonego ryzyka,
f/ zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
g/ odpłatności za wstęp na imprezę,
h/ powiadomieniu Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
5. Opinie Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, parter.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82,00 zł.

Dodatkowo za pełnomocnictwo (jeżeli takie występuje) w wysokości 17,00 zł.

Opłatę skarbowa można uiścić:

-  gotówką w kasie Urzędu Miasta Poznania,

-  przelewem na rachunek bankowy:

Miasto   Poznań,   Wydział   Finansowy,   Oddział   Pozostałych   Dochodów  Podatkowych i Niepodatkowych ING Bank Śląski 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Termin i sposób załatwienia

Prezydent Miasta Poznania wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania wterminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późniejszymi zmianami)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy jego wydania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jego wykonania.

Inne informacje

Kontrola imprez:

W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Prezydenta Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 58, ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowych informacji o zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy masowej udziela inspektor Paweł Sobczak, pok. 163, tel. 61 878-5892, e-mail:pawel_sobczak@um.poznan.pl, Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841, Poznań.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:35 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)