Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdy musi posiadać wykształcenie techniczne, praktykę i ukończone szkolenie oraz zdać egzamin kwalifikacyjny.

Aby uzyskać uprawnienia diagnosty wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • świadectwo szkolne (lub inny dokument potwierdzający posiadane wykształcenie) wraz kserokopią;
 • zaświadczenia ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) wraz kserokopią;
 • zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej;
 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wraz kserokopią;
 • dowód opłaty.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Uprawnienie do wykonywania badań technicznych wydaje się, jeżeli:

  1. osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

2. odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, I piętro, pokój 111, tel. 61 646 33 44. 

Opłaty

Za wydanie uprawnień diagnosty musisz wnieść opłatę.

Możesz to zrobić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania:
  • opłata skarbowa - nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A);
 • gotówką.
         

Wysokość opłat

48zł - wydanie uprawnienia diagnosty

Termin i sposób załatwienia

Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 128 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.     

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-25 12:41 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)