Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia wg sporządzonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.poznan.pl/rewitalizacja  (w załączniku),
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby do wglądu przy odbiorze zaświadczenia,
 • oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

Miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, w Biurze Podawczym w holu głównym,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia wiąże się z uiszczeniem:

 • opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy).

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

61-706 Poznań

ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 • we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (bez dodatkowych kosztów),
 • u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LV/1009/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA

(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., część IV)

Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:

"Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

 1. poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (...),
 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu."

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Odbiór zaświadczenia możliwy jest:

 • osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (IV piętro, pokój 412, tel.  (+48) 61 878 56 80),
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1330),
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Środki odwoławcze rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. +48 61 670 40 31).

Inne informacje

Więcej informacji...

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1013 ze zm.), którym jest wydanie na wniosek zaświadczenia o potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

          a) dostępu do swoich danych osobowych,

          b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

          c) żądania usunięcia danych, gdy:

             - dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

             - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

          d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

             - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

             - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

             - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia,      dochodzenia lub obrony roszczeń.

      6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a odmowa ich podania uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
      8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:07 - dodanie kategorii (Aktualizacja)