dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (gotowy druk),
 2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
 3. Oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,
 4. Dowód osobisty (do wglądu )
 5. Aktualne zaświadczenie lekarskie, (wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku)
 6. Oferta cenowa od sprzedawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

Tel.  (61) 860 99 32

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 511)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się finansowanych ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie miasta Poznania jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie na ten cel ze środków Funduszu.

Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski na 2019 rok na dofinansowanie do:

 •     likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 •     likwidacji barier architektonicznych
 •     zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 •     zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 •     pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

będą wydawane od 17 grudnia br. w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.
W tym samym terminie wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.mopr.poznan.pl zakładka "sekcja rehabilitacji"- druki do pobrania.
Wypełnione wnioski będzie można złożyć w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń - PCŚ, przy ul. Małachowskiego 10 - Biurowiec PODWALE.
W kolejnych dniach, tzn. od 7 stycznia do końca 2019 roku wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-08 00:39 - Usunięcie nieaktualnego druku (Aktualizacja)