Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osoby niepełnosprawnej pisemny wniosek (druk gotowy)
 • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
 • oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie / zgodnie z załącznikiem do wniosku/.
 • dowód osobisty (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330  Poznań

tel. (61) 860 99 32

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1.Wnioski można składać w MOPR w każdym czasie,

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 2046 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, stosownie do potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, , podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza, kwoty :
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.
 1. Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-05-02 14:19 - aktualizacja (Aktualizacja)