pomoc uchodźcom

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach, złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy o jakim mowa powyżej. Wniosek powinien zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Do wniosku składanego przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć kopie:

 • decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy,
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
 • karty pobytu cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy,
 • inne dokumenty, będące w posiadaniu cudzoziemcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Do wniosku składanego przez cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą należy dołączyć kopie:

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej;
 • inne dokumenty, będące w posiadaniu cudzoziemcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Do wniosku składanego przez cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, należy dołączyć kopie:

 • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielnego udzielonym w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt.1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • inne dokumenty, będące w posiadaniu cudzoziemcy, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 850-36-17, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)850-36-20
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 872-36-00, (61)872-36-01, (61)872-36-02 lub (61) 876-66-11,
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub  (61) 830-01-71,
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12, pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

Tryb i terminy załatwiania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Podstawa prawnaUstawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2016r. poz. 930 z zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z  2016r. poz. 1406 z zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz. 1058), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2015r, poz. 515 z późn.  zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Filii  MOPR. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Celem pomocy jest wspieranie procesu integracji. Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, a obejmuje świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne poradnictwo. Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji uzgodnionego pomiędzy MOPR a uchodźcą, osobą, która uzyskała ochronę uzupełniającą, osobą, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 1 c  lub d ustawy o cudzoziemcach, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania cudzoziemcy i MOPR.

Omawiana pomoc nie przysługuje uchodźcy, osobie,  która uzyskała ochronę uzupełniającą,  oraz osobie, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 159 ust. 1 pkt. 1 c  lub d ustawy o cudzoziemcach będącej małżonkiem obywatela RP.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-01-03 09:42 - aktualizacja (Aktualizacja)