skierowanie do domu pomocy społecznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 8723600, (61)872-36-01, (61)872-36-02 lub (61) 876-66-11,
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub (61) 830-01-71,
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12 pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06,
 • Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej, Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań tel. 61 878 1782, 61 878 1785
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności

 • 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu wnoszą

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu (w przypadku małoletnich nie więcej niż 70% dochodu dziecka)
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą pomiędzy osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności a MOPR.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o potrzebie skierowania do domu pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających pilnego skierowania do DPS-u wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

Do wniosku i wywiadu środowiskowego należy dołączyć:

 • 1. udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty.
 • 2. zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • 3. zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu- zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy, potrącanie przez Filię MOPR z zasiłku stałego lub zasiłku wyrównawczego.
 • 4. w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Dokumenty wymienione w punkcie 4 należy zgromadzić zgodnie z art. 156 KRO i art. 175 KRO

Pracownik socjalny dołącza do wywiadu środowiskowego następujące dokumenty:

 • 1. w przypadku osób zobowiązanych do sprawowania opieki - wywiad cz. II,
 • 2. umowę , w której Kierownik Filii z upoważnienia Dyrektora MOPR ustala z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi wysokość ponoszonej opłaty za pobyt w DPS osoby umieszczonej.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Domy pomocy społecznej , w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:31 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)