skierowanie do środowiskowego domu samopomocy

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie jej do środowiskowego domu samopomocy, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

  • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51,
  • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. (61)872-36-01, pok.nr 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 872-23-611
  • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub  (61) 830-01-71,
  • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22,
  • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12 pok.  1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06,
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę za pobyt w śds ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. sytuacji rodzinnej, osobistej, zdrowotnej, materialnej etc.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad również z osobami zobowiązanymi do alimentacji osoby zainteresowanej, tj. z małżonkiem, wstępnymi, zstępnymi.

Decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania osoby do środowiskowego domu samopomocy podejmuje Kierownik Filii MOPR w terminie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Osobom, które ze względu na zaburzenia psychiczne wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia- środowiskowych domach samopomocy.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:31 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)