skierowanie na zajęcia Centrum Integracji Społecznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, wniosek zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego; inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

  • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
  • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. (61)872-36-01, pok.nr 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 872-23-611
  • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub  (61) 830-01-71,
  • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
  • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12 pok.  1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Osoby bezdomne składają wnioski w schronisku, w którym przebywają następnie przekazywany jest przez pracownika schroniska do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

nie ma

Termin i sposób załatwienia

Wydanie skierowania oraz decyzji kwalifikującej do CIS poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego oraz wydaniem opinii pracownika socjalnego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o skierowanie, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego niezwłocznie wydawane jest
skierowanie do CIS. Następnie osoba skierowana do udziału w CIS przechodzi
okres próbny trwający 1 miesiąc. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego na wniosek Kierownika CIS zostaje wydana decyzja kwalifikująca do zajęć w CIS. Uczestnictwo to trwa 11 miesięcy (łącznie z okresem próbnym jest to 12 miesięcy). Jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, także w przypadku tworzenia spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej przez uczestnika zajęć w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach do 6 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

Inne informacje

Centrum Integracji Społecznej realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi:

  • 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
  • 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych
  • 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
  • 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Oferta skierowana jest do osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:32 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)