ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej (w przypadku stanu nagłego), wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wójta / burmistrza / prezydenta, dyrektora MOPR oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba centralna MOPR, bądź  filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 860-99-01 lub (61) 860-99-27

Filie MOPR:

  • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
  • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, tel. (61)872-36-01, pok.nr 1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 872-23-611
  • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro, pok. 403, tel. (61) 832-29-71 lub  (61) 830-01-71,
  • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 2 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22,
  • Filia Jeżyce, ul. Długosza 18a, I piętro, pok. 13 (sekretariat), tel. (61) 847-32-11 lub (61) 847-32-12 pok.  1 (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61) 840-23-06,
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

nie ma

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustalającego wszystkie przesłanki niezbędne do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie objętym prowadzonym postępowaniem. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej lub w szpitalu, w którym hospitalizowania jest osoba, wymagająca ustalenia w/w uprawnień.

Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej  (634 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 514  zł na osobę w rodzinie), posiada obywatelstwo polskie lub uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, zamieszkuje  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie wskazanym w kodeksie postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (
  • Upoważnienie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 listopada 2007r. Or.I-OG/0113-878/2007r. do wydawania decyzji administracyjnych - potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie miasta Poznania.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity)

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następuje poprzez wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni wskazanych w decyzji od dnia złożenia wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego lub wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wójta / burmistrza / prezydenta, dyrektora MOPR bądź w przypadku stanu nagłego od dnia w którym  świadczeniodawca udzielił świadczenia opieki zdrowotnej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:35 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)