zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Pisemne lub ustne zgłoszenie osoby zainteresowanej

Miejsce złożenia dokumentów

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (punkt obsługi klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

nie ma

Termin i sposób załatwienia

Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w MOPR otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce. W drodze postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu z osobą bezdomną wywiadu środowiskowego i zawarciu kontraktu socjalnego osoba bezdomna otrzymuje decyzję administracyjną o skierowaniu do placówki. W przypadku przyjęcia do placówki na miejsce poza umowami zawartymi przez Miasto Poznań - osoba bezdomna otrzymuje informacje o ustalonym miejscu, w którym znajdzie schronienie.
W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni Pracownik Działu udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz uchwała nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji kierującej do placówki dla osób bezdomnych lub decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego na opłatę kosztów pobytu w placówce dla osób bezdomnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

Inne informacje

Bezpłatna infolinia o miejscach w placówkach dla osób bezdomnych (prowadzona przez Ośrodek dla bezdomnych Nr 1 w Poznaniu): 1 95 15

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:36 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)