zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Pisemne lub ustne zgłoszenie osoby zainteresowanej

Miejsce złożenia dokumentów

Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z Osobami Bezdomnymi w MOPR

Filia Nowe Miasto MOPR

os. Piastowskie 81, I piętro  pok. 8 (sekretariat) Poznań

tel. (61) 877-24-23, (61) 876-66-11, (61) 8723 -617

Opłaty

nie ma

Termin i sposób załatwienia

Osoby zgłaszające się do Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej z Osobami Bezdomnymi w MOPR otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik Zespołu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub  o opłacenie kosztów pobytu w placówce. W drodze postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu z osobą bezdomną wywiadu środowiskowego, osoba bezdomna otrzymuje decyzję administracyjną o skierowaniu do placówki lub w przypadku przyjęcia do placówki na miejsce poza zleceniem przez Miasto Poznań - osoba bezdomna może otrzymać zasiłek celowy na opłatę kosztów pobytu w placówce.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z zm.) oraz uchwała nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji kierującej do placówki dla osób bezdomnych lub decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego na opłatę kosztów pobytu w placówce dla osób bezdomnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

Inne informacje

Bezpłatna infolinia o miejscach w placówkach dla osób bezdomnych (prowadzona przez Ośrodek dla bezdomnych Nr 1 w Poznaniu): 1 95 15

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-01-03 09:13 - aktualizacja (Aktualizacja)