INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

Wydział/Jednostka prowadząca

Palmiarnia Poznańska

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW PALMIARNI POZNAŃSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej: "Rozporządzenie") informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Palmiarnia Poznańska adres: ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@palmiarnia.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.

3. Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:

    1)    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);

    2)    jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

    3)    jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy;

    4)    za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami danych mogą być: Urząd Miasta Poznania i jego jednostki organizacyjne, Rada Miasta Poznania, Poczta Polska, firmy doradcze oraz konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i informatyczne oraz inne podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.

5. Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

    1)    dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

    2)    żądania sprostowania danych osobowych;

    3)    żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym");

    4)    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    5)    przenoszenia danych osobowych;

    6)    sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

    7)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 - 6, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@palmiarnia.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Matejki 18, 60-767 Poznań.

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Ponadto, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności, w tym np. zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa lub zawarcia umowy.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marek Krzyżaniak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-05 13:11 - zmiana numeracji w tekście (Aktualizacja)