Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 01.04.2016 do 30.09.2017

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), lub opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia

i spełniasz jeden z poniższych warunków:

- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
- jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce,

(Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", pod warunkiem, że zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski, z wyjątkiem obywateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państwa UE czasowo, do 6 miesięcy, lub odbywają w Polsce studia albo też mają prawo do zatrudnienia na podstawie wizy.)

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. art. 1 ust 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE :

- na pierwsze lub jedyne dziecko dochód na osobę nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

- na drugie i kolejne dziecko 500+ przysługuje Ci bez względu na dochód, jaki posiadasz

to możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Pamiętaj !

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Jeżeli tak jest, to:

Wypełnij i złóż wniosek, który możesz otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobierz ze strony www.pcs-poznan.pl, wchodząc w zakładkę Rodzina 500+.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie 500+ na drugie i kolejne dziecko, złóż wyłącznie wniosek.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie 500+ także na pierwsze lub jedyne dziecko, złóż wniosek i następujące dokumenty:

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Uwaga!

Jeżeli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. na pierwsze lub jedyne dziecko, wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2014, z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2014 lub po tym roku.

- oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. alimenty, stypendia)

jeżeli ktoś z członków twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014,

Dalsze informacje w pliku załącznika.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44.
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych
 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Świadczenie 500+ przyznamy Ci od miesiąca złożenia wniosku - nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka - do 30 września każdego roku, lecz nie dłużej niż do ukończenia 18 lat przez Twoje dziecko.Wnioski złożone na obecny okres  Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.Termin wypłaty zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty.

 • jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca, 500+ wypłacimy do końca miesiąca 
 • jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca, 500+ wypłacimy do końca następnego miesiąca.

Gdy chcesz otrzymać świadczenia z 500+ na kolejny okres rozpoczynający się od 1 października, możesz złożyć nowy wniosek od 1 sierpnia.W przypadku gdy wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres złożysz od 1 sierpnia do 31 sierpnia, świadczenie 500+ za miesiąc październik danego roku otrzymasz do 31 października tego roku. Natomiast, gdy wniosek złożysz od 1 września do 31 października danego roku, świadczenia dostaniesz do 30 listopada danego roku.Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, masz 3 miesiące, aby złożyć wniosek i otrzymać spłatę świadczenia od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dziecka.Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2017-08-17 22:44 - Korekta informacji (Aktualizacja)