Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 01.10.2017 do 30.09.2018

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), lub opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia

i spełniasz jeden z poniższych warunków:

- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
- jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, na które zostało ustalone świadczenie alimentacyjne od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (obowiązek ten nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko w przypadku, gdy drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o alimenty zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, lub gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach art. 15 ust 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
- jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce,

  (Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", pod warunkiem, że zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski, z wyjątkiem obywateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państwa UE czasowo, do 6 miesięcy, lub odbywają w Polsce studia albo też mają prawo do zatrudnienia na podstawie wizy
- Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE :

- na pierwsze lub jedyne dziecko dochód na osobę w Twojej rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
na drugie i kolejne dziecko 500+ przysługuje Ci bez względu na dochód, jaki posiadasz

to możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Pamiętaj !

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Jeżeli tak jest, to:

Wypełnij i złóż wniosek, który możesz otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobierz ze strony www.pcs-poznan.pl, wchodząc w zakładkę Rodzina 500+, kliknij: "druki do pobrania".

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, złóż wyłącznie wniosek.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko, złóż wniosek i następujące dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Dalsze informacje w pliku załącznika.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44.
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych
 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Świadczenie 500+ przyznamy Ci od miesiąca złożenia wniosku - nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka - do 30 września każdego roku, lecz nie dłużej niż do ukończenia 18 lat przez Twoje dziecko.

Wnioski złożone na obecny okres  Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, masz 3 miesiące, aby złożyć wniosek i otrzymać spłatę świadczenia od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dziecka.

Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 • ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin 

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Damian Górczyński
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-06 10:12 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)