Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

- do wniosku o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z potwierdzeniem prawa do spadku;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z poświadczoną notarialnie zgodą na wydanie zaświadczenia;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

DOSTĘPNE ZAŚWIADCZENIA

1. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

 • o figurowaniu w podatku od nieruchomości;
 • o nie figurowaniu w podatku od nieruchomości/rolnym/leśnym;
 • o figurowaniu w podatku rolnym/łącznym zobowiązaniu pieniężnym;
 • o figurowaniu w podatku leśnym;
 • o figurowaniu/niefigurowaniu w podatku od środków transportowych;
 • o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...;
 • o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i hektarów przeliczeniowych.

2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Podatków i Opłat Lokalnych, I piętro, ul. K. Libelta 16/20, 61-706 Poznań w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych,

- pok. 111  w sprawach dotyczących opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów;

 • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, pok. 32 - w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 • Oddział Obsługi Klienta Poznań-Jeżyce, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, pok. 3 (wejście z boku budynku od strony parkingu) w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, tel. (61) 878 46 10, (61) 646 33 44.

Opłaty

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można zapłacić :

1) bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr  LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 900 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-01 11:32 - aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)