zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

  • oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie: numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji statystycznej (REGON), siedziba i adres,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
  • informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego),
  • projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Komunalnej,
61-728 Poznań, ul. 3 Maja 46, II piętro, pok. 212, tel. 61 878-55-41.

Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej
61-728 Poznań, ul. 3 Maja 46, II piętro, pok. 216, tel. 61 878-55-46.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę w wysokości 616 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania - Wydziału Gospodarki Komunalnej, 61-728 Poznań, ul. 3 Maja 46.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tadeusz Szafer
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-18 12:21 - zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i.... (Aktualizacja)