Informacje o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

- Informacja dot. azbestu - przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Opłaty

Informacja nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Umieszczenie informacji w wykazie.

Podstawa prawna

Art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Od01.07.2010 r. obowiązuje zakaz użytkowania PCB w urządzeniach lub instalacjach.

PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodibenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Dodatkowych informacji udziela osoba na stanowisku ds. ochrony powierzchni ziemi: pokój 105, I piętro, tel. 878-40-88.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-12 12:57 - aktualizacja (Aktualizacja)