Pozwolenia wodno-prawne - wydawanie, cofanie, ograniczanie i wygaszanie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

- wniosek o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego,

- 2 egz. operatu wodno-prawnego opracowanego zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne wraz z wersją elektroniczną na nośniku typu CD (część opisowa i rysunkowa),

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,

- opis prowadzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Miejsce złożenia dokumentów

- Sekretariat Wydziału

pok. 202, tel. 61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Opłaty

217,- PLN za poszczególne pozwolenie wodno-prawne - dowód opłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia

- 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy składać do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 09:27 - korekta podstawy prawnej (Aktualizacja)