Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (dla podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie) związanych z eksploatacją instalacji.

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami).

Plan z zaznaczonymi miejscami gromadzenia odpadów.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax. 61 878-40-55.

Opłaty

Za pozwolenie 2011,- PLN lub 506,- PLN dla działalności wytwórczej w rolnictwie, dla mikroprzedsiębiorców oraz dla małych i średnich przedsiębiorców.

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna

  • art. 180a, art. 181, ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania - Wydziału Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. odpadów, pok. 105, tel. 61 878-40-88 i 61 878-40-89

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-05 13:40 - aktualizacja przepisów (Aktualizacja)