Pozwolenie zintegrowane

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego - 2 egzemplarze wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych
 • Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, II piętro pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55

Opłaty

 • rejestracyjna

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183). Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:

O = B x  Wr / Wp

gdzie:

O - oznacza wysokość opłaty

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji (podane w rozporządzeniu),

Wr - oznacza maksymalną (możliwą teoretyczną do osiągnięcia) wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji,

Wp - oznacza progową wielkość paramteru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju (podane w rozporządzeniu). 

 • skarbowa - zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami)

Termin i sposób załatwienia

 • termin załatwienia sprawy - 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • sposób załatwienia sprawy - decyzja - pozwolenie zintegrowane.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122 poz. 1055 z 2002 r.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. (Dz.U.2014, poz. 1183).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osoby na stanowisku:

 • ds. pozwoleń zintegrowanych - pok. 211, tel. 61 878-40-68, pok. 213 tel. 61 878-40-70
 • ds. gospodarki wodnej i ochrony wód - pok. 101 tel. 61 878-40-71,
 • ds. powietrza - pok. 210 tel. 61 878-40-85,
 • ds. hałasu - pok. 210 tel. 61 878-40-62,
 • ds. odpadów - pok. 105 tel. 61 878-40-88, pok. 213, tel. 61 878-40-81.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maja Niezborała
ostatnia zmiana w dniu 2016-07-20 15:04 - Aktualizacja informacji (Aktualizacja)