Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kapielisko - organizator kąpieliska obowiązany jest do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte przekazać Prezydentowi Miasta Poznania.

 • Wniosek zawiera:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
 2. nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
 3. wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
 4. wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
 5. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;
 6. opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
 7. wskazanie sposobu gospodarki odpadami.
 • Do wniosku dołącza się:
 1. kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4, ustawy Prawo wodne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 ustawy Prawo wodne;aktualny profil wody w kąpielisku,- status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy - kąpieliska nowo utworzonego, - ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy - istniejącego kąpieliska, - udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;
 2. informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
 3. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.
 4. Prezydent Miasta Poznania przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk na terenie gminy, który najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje wraz z wnioskiem
  o umieszczenie w wykazie kąpielisk i dokumentami dołączonymi do wniosku do zaopiniowania: Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 5. Powyższe organy wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
 6. Rada gminy określa, w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz określa sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września.
 7. Prezydent Miasta Poznania prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

Miejsce złożenia dokumentów

- Sekretariat Wydziału

pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Opłaty

Nie obowiązuje opłata

Termin i sposób załatwienia

Projekt uchwały należy przygotować najpóźniej do 28 lutego każdego roku.

Wykaz kąpielisk na terenie gminy jest określony w drodze uchwały, corocznie do 20 maja.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału Gospodarki Wodnej, pok. nr 101, tel. +61 878 40 71

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-18 11:10 - aktualizacja (Aktualizacja)