Prowadzenie ewidencji kąpielisk wraz z ewidencją

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

1)       Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk - organizator kąpieliska obowiązany jest złożyć do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte. Do wniosku dołącza się:

-         pozwolenie wodnoprawne,

-         informacje dotyczące planowanego kąpieliska.

  • Prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk na terenie gminy, który najpóźniej do dnia 15 kwietnia, przekazuje wraz z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk, do zaopiniowania właściwym: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
  • Rada gminy określa, w drodze uchwały corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.
  • Prezydent miasta prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

Miejsce złożenia dokumentów

- Sekretariat Wydziału

pok. 202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Opłaty

Nie obowiązuje opłata

Termin i sposób załatwienia

Projekt uchwały należy przygotować najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku.

Wykaz kąpielisk na terenie gminy jest określony w drodze uchwały, corocznie do 31 maja.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowych informacji udziela pracownik Oddziału Gospodarki Wodnej, pok. nr 101, tel. +61 878 40 72

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 09:28 - korekta podstawy prawnej (Aktualizacja)