Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie instalacji do eksploatacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Informacja, której zakres określa art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 519)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55.

Opłaty

Za przyjęcie zgłoszenia - 120,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania zgłoszenia.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna

Podstawa Prawna:
  • Art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
  • ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) art. 29 ust. 1 pkt.2,  art. 36 ust.2, art.36 ust.3 pkt.4, art.37 pkt.2 (w nawiązaniu do art.122 ust.1 pkt1)
Akty prawne związane ze sprawą:
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800)
  • Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Dz.Urz.Wojew. Wlkp. poz. 2129).

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowych informacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków udziela pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony wód - pokój nr 101, tel. 61 878-40-71, -40-72, -40-75.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 09:33 - korekta podstawy prawnej (Aktualizacja)