Ustalenie linii brzegowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

- wniosek złożony przez mającego interes prawny lub faktyczny zgodnie z art.15 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (j. t.- Dz. U. z 2015r., poz.469 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wydziału

Pok.202, tel. (61) 878 40 53, fax. (61) 878 40 55

Opłaty

- opłata wynosi 10,00 PLN

Termin i sposób załatwienia

- 30 dni, a w przypadku skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j. t. - Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

- Odwołanie od decyzji należy składać do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem tut. Wydziału w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Inne informacje

- -

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 09:29 - korekta podstawy prawnej (Aktualizacja)