Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie projektu, 2 egzemplarze projektu  (wersja papierowa)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22 A, II piętro, pok. 202 (sekreteriat) tel.61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Opłaty

10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej

Termin i sposób załatwienia

  1. 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy
  2. decyzja - zatwierdzenie projektu robót geologicznych (art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) lub odmowa zatwierdzenia projektu, jeżeli projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska lub projekt nie odpowiada wymaganiom prawa (art. 80 ust. 7 przyt. ustawy).

Podstawa prawna

Projekt prac geologicznych należy wykonać zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 21261 ze zm.)
  2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
  3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 poz. 964).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101,  tel. 61 878-40-71

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maja Niezborała
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-13 12:12 - zmiana podstawy prawnej (Aktualizacja)