Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust.1, 3, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) oraz
    art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z póż. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202, tel. 61 878-40-53

Opłaty

za zazwolenie - 616,- PLN

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy

Podstawa prawna

  • art. 39 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z póż. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy,
  • art.41,  art. 43 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Wydziału w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-05 13:45 - aktualizacja przepisów (Aktualizacja)