Zgłaszenie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia (o głębokości powyżej 30 m) w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie projektu, 2 egzemplarze projektu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22 A, II piętro, pok. 202 (sekreteriat) tel.61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

  • 30 dni,
  • rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 85 ust. nw. ustawy).

Podstawa prawna

Projekt prac geologicznych należy wykonać zgodnie z:
  1. ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze: (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm. w Dz.U z 2015 poz. 964).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji wnoszącej sprzeciw.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101,  tel. 61 878-40-71

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-01 10:05 - korekta podstawy prawnej (Aktualizacja)