Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia (o głębokości powyżej 30 m) w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3/dobę

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie projektu, 2 egzemplarze projektu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22 A, II piętro, pok. 202 (sekreteriat) tel.61 878-40-53, fax. 61 878-40-55

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

  • 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku - na podstawie art. 85 ust. 3 nw. ustawy prawo geologiczne i górnicze, art. 122c § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)
  • rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 85 ust. 3 nw. ustawy).

Podstawa prawna

Projekt prac geologicznych podlega zgłoszeniu zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2126 ze zm.) - art. 85,
Projekt zawiera dane zgodnie z
  1. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm. w Dz.U z 2015 poz. 964).
  2. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 poz. 964).

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji wnoszącej sprzeciw do projektu - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101,  tel. 61 878-40-71

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maja Niezborała
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-13 12:20 - Aktualizacja przepisów prawa i trybu odwoławczego (Aktualizacja)