Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową i wyrejestrowanie pojazdu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Proces rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu i wyrejestrowania pojazdu drogą elektroniczną jest skomplikowany (wynika to z obowiązujących przepisów prawa).
Pomimo wypełnienia elektronicznego wniosku, nie unikniesz wizyty w urzędzie w celu przedstawienia oryginałów dokumentów oraz tablic jeśli są wymagane.

  
Zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy, korzystając z systemu rezerwacji wizyt (unikniesz kolejki).

Przy opisach spraw realizowanych z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu i wyrejestrowania pojazdu znajdują się szczegółowe informacje m.in. odnośnie: wymaganych dokumentów, wysokości opłat numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Termin i sposób załatwienia

 • Proces wypełnienia wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".
  • Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu PDF
  • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
   • przestrzeń braw: greyscale lub RGB
   • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max 2500 x 3500 pikseli
   • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 • Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat.
 • W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub nie załączenia wszystkich wymaganych dokumentów, dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną, co skutkuje koniecznością ponownego wypełnienia i przesłania wniosku.
 • Po przyjęciu wniosku wraz z załącznikami organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek,  do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic (tablicy)rejestracyjnych, jeżeli są wymagane.
 • Po otrzymaniu i zweryfikowaniu oryginałów dokumentów organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu - pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
 • Po otrzymaniu wyprodukowanego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu, albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną, przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.

UWAGA!!
Z uwagi na złożoność procesu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej i wyrejestrowania pojazdu dokonywanego drogą elektroniczną (wynikającą z obowiązujących przepisów prawa) zalecamy rozważenie osobistej wizyty w urzędzie w celu załatwienia sprawy, korzystając z systemu rezerwacji wizyt (unikniesz kolejki).

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

  

Możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,

2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Prezydent Miasta Poznania z siedzibą w Poznaniu przy pl. Kolegiackim 17.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

1. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-15 12:59 - Aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)