Zgromadzenie publiczne

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 •  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię
  i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 •  imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,     przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
  w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu Zgoda stanowi załącznik
  do zawiadomienia.
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta Poznania, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie  w jeden z wybranych  sposobów:

 • pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Poznania, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Poznań, ul. Libelta 16/20, III piętro, pokój 308 (informacje: tel. 61-878-50-27),  w poniedziałki od 7:30 - 17:00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 - 15:30
 • za pomocą faksu nr  61-878-50-35,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej  używając  elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Poznania - esp@um.poznan.pl - WYŁĄCZNIE osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta Poznania, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej na 6 dni,  a najwcześniej na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia  lub mienia w znacznych rozmiarach.

W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia  gdy:

 • jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach,

organ gminy   zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie   przekazuje ją  wraz z aktami sprawy  sądowi okręgowemu. 

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się  przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 - j.t.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach   (Dz.U. z 2018 r. poz.408 - j.t).

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań, w godzinach urzędowania sądu: w poniedziałek od godz. 07:30 do godz. 18:00, od wtorku do piątku od godz. 07:30 do godz. 15:30. W dni wolne od pracy, niedziele
  i święta należy kontaktować się z pracownikiem sądu pod nr telefonu 734 420 304. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 2. Sąd Okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy  o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji
  o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy  o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia
  w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
  24 godzin od wniesienia odwołania.
 4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
 5. Sąd Okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu
 6. Na postanowienie Sądu Okręgowego  przysługuje w terminie 24 godzin
  od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie,  od którego nie przysługuje skarga kasacyjna
  i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu

Inne informacje

Zgromadzeniem jest to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

W przypadku wniesienia  zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które chociażby  częściowo miałyby się odbyć w tym  samym  miejscu  i czasie, a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu
w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność  wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia  nie wykazują braków formalnych.. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do  zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.   

W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany
do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora
,
w który wyposaża organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy,  jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych,
a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. 

Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.

Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia  przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do Sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:

a)        przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,

b)        zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

c)         przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go

d)        bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,

e)      będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

f)        nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,

g)       wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZONYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY: http://bip.poznan.pl/bip/news/zgromadzenia-publiczne-6,c,8380/

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jakub Staszewski
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-01 08:18 - aktualizacja (Aktualizacja)