Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

1. LOKALIZACJA (dla nowych reklam)

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym należy złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej do tut. Zarządu z załączona mapą nieaktualizowoną w skali 1:500 z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz", na której należy zaznaczyć lokalizację planowanego nośnika reklamowego, pisemną pozytywną opinię koordynatora do spraw estetyki wizerunku Miasta Poznania Urzędu Miasta Poznania oraz podać krótki opis (typ reklamy, wymiary, wizualizacja).

2. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Po wydaniu przez ZDM decyzji lokalizacyjnej, wnioskodawca powinien uzyskać zgodę Wydziału Urbanistyki i Architektury na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, 61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17).

3. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Należy złożyć wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej tablicy reklamowej zawierający:

a) termin ekspozycji

b) powierzchnię reklamy

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1 -oświadczenie o:

- posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,

- zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót,

2 -dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,

3 - w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,

4 -dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 96

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 PKO BP S.A. Nr 94102040270000160212620763 lub w punkcie kasowym Urzędu, zgodnie z umową na obsługę bankową jest to 19 Oddział PKO BP S.A., ul. Za Bramką (budynek Urzędu) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014r. poz.1307) oraz uchwałą Nr LIX/795/V/2009

Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009r.ze zm (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009r. Nr. 180.poz. 3038 ze zm.)

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z § 1 pkt.3 i § 4 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r. Nr 101, poz.2035 j.t, ze zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania działając na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania zobacz aktualne stawki.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xlv-469-iv-2004-z-dnia-2004-05-25,11024/

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 2, pkt. 3, ust. 3, ust. 6, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 t.j. ze zm.), oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także §1 pkt.1 i 2, §2, §3 uchwały nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035, j.t. ze zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 poz.107).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)

- poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00

- wtorek w godzinach 7:30 - 15:00

- środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących

- czwartek w godzinach 7:30 - 15:00

- piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-22 13:19 - aktualizacja danych (Aktualizacja)