wydzierżawianie nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości ze wskazaniem numeru oraz pozycji wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, podanego do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miasta w Poznaniu, plac Kolegiacki 17 (hol) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, XII piętro nieruchomości komunalne, XII piętro - nieruchomości Skarbu Państwa.

Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych UMP.

Nieruchomości oddane w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.

2. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie (niezbędne jest wskazanie we wniosku celu i czasu dzierżawienia).Załączniki:

 • 2 egz. nieaktualizowanej mapy zasadniczej terenu będącego przedmiotem wniosku
 • wypis z rejestru gruntów

3. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej (niezbędne jest wskazanie we wniosku powierzchni gruntu, który zostanie zajęty pod planowaną inwestycję na poszczególnych działkach, określenie przewidywanego okresu zajęcia gruntu, a w przypadku budowy przyłączy - podanie podstawy prawnej rozpoczęcia budowy - art. 29a lub 30 Prawa Budowlanego). Załączniki:

 • 2 egz. mapy zasadniczej (z wkreślonym przebiegiem infrastruktury),
 • 1 egz. wypisu z rejestru gruntów,
 • 1 egz. mapy ewidencyjnej lub mapy stanu prawnego
 • upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu Inwestora przed jednostkami samorządu terytorialnego,
 • ostateczna i prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których plan obowiązuje (dotyczy inwestycji wymagającej uzyskania decyzji pozwolenia na budowę)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, XI piętro, pokój nr 1114, Oddział ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych, tel. 61 827-15-31; 61 878-45-24.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje zawarcie umowy dzierżawy między właścicielem nieruchomości a dzierżawcą. Jeśli o wydzierżawienie tego samego terenu ubiega się wiele osób, dzierżawcę wyłania się w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu dzierżawnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774) oraz uchwała kompetencyjna Rady Miasta Poznania nr LXI/840/V/2009 z dnia 13.10.2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.W przypadku wydzierżawiania gruntów komunalnych na czas oznaczony do 3 lat - zasady i wysokość stawek czynszu dzierżawnego określa: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 745/2013/P z dnia 21.11.2013r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.) zmienione Zarządzeniem  nr 406/2014/P z dnia 8.07.2014r.

Tryb odwoławczy

Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Inne informacje

W przypadku nieruchomości komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa - Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Poznania.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

 • Urzędzie Miasta Poznania - plac Kolegiacki 17
 • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20,

XII piętro - nieruchomości Miasta Poznania,

XII piętro - nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych UMP.

Ilekroć we wskazaniu czynności jest mowa o wydzierżawiającym, dzierżawcy umowie dzierżawy należy przez to rozumieć odpowiednio wynajmującego, najemcę umowę najmu.

Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku nastąpi zmiana banku i numerów rachunków bankowych dla dotychczas dokonywanych wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dzierżaw,

- sprzedaży mieszkań, nieruchomości, masek budowlanych,

- innych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa.

W związku z powyższym od dnia 01.01.2015 r. wpłacać należy odpowiednio:

1) należności dotyczące nieruchomości Miasta Poznania na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.

nr 26 1020 4027 0000 1502 1251 7373

dotychczas: 

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 23 1050 1520 1000 0023 4950 2985

2) należności dotycząc nieruchomości Skarbu Państwa na konto:

Miasto Poznań

PKO BP S.A.                

nr 31 1020 4027 0000 1302 1251 7381

dotychczas:

Miasto Poznań

ING BŚK S.A. o/Poznań

nr 98 1050 1520 1000 0023 4950 2993

UWAGA!!!

Począwszy od dnia 01.01.2015 r., pozostaną aktywne jedynie nowe numery rachunków bankowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy dokonywaniu przelewów elektronicznych oraz przy korzystaniu z tzw. zleceń stałych.

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania powołując się na numer sprawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania tj. poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30 za pośrednictwem Biura Informacji Teleinformatycznej pod numerem telefonu 61 646 33 44.

Za powstałe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-07 15:14 - modyfikacja podstawy prawnej (Aktualizacja)