Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.

Wnioski o wpis składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego i na dedykowanych formularzach (https://empatia.mpips.gov.pl/).

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty zatrudniające dziennych opiekunów lub osoby samozatrudnione zobowiązane są do dokonywania zmian danych w przypadku ich zaistnienia na zasadach i w terminach określonych w art. 47a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Prezydent miasta może odmówić wpisu do wykazu, jeśli lokal, w którym ma być sprawowana opieka nie spełnia warunków bepiecznego pobytu dzieci, a podmiot nie usunął nieprawidłowości. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Po weryfikacji wniosku organ prowadzący wykaz dziennych opiekunów w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku dokonuje wpisu do wykazu dziennych opiekunów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018, poz. 603 ze zm.).

Inne informacje

Wykaz dziennych opiekunów publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Informacji na temat procedury związanej z prowadzeniem Wykazu dziennych opiekunów udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, sekr. tel. 61 878-54-29, 61 878 40 30 , 61 878-40-29.

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do Wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu - po uprzednim powiadomieniu organu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Patrycja Szymbrowicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-16 08:56 - aktualizacja (Aktualizacja)