wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Podstawą do wszczęcia postępowania jest odręczny wniosek wraz z następującymi danymi i załącznikami:

 • imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wstępna umowę najmu lokalu, w którym ma być uruchomione kasyno gry.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Rady Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Opłaty

Wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku następuje po uzyskaniu opinii z Policji i Rady Osiedla.

Opinię o lokalizacji kasyn gry udziela Rada Miasta Poznania w formie uchwały.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Inne informacje

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy:

 • ust. 1c - Warunkiem urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji skarbowej właściwego ze względu na planowaną lokalizację takiego salonu gier. Dyrektor izby administracji skarbowej zatwierdza lokalizację salonu gier na automatach, w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 32 ww. ustawy:

 • ust. 1 - Koncesji na prowadzenie kasyna gry - udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
 • ust. 2 - Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera - udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.
 • ust. 3 - Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.
 • ust. 4 - Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej wiecej niż jednego dyrektora izby celnej - udziela dyrektor izby celnej właściwy wg miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 142 ww. ustawy:

 • ust. 1 - Osoba kierująca działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową w lokalu, w którym znajduje się punkt gry na automatach o niskich wygranych - jest obowiązana pisemnie powiadomić właściwego ze względu na lokalizację lokalu naczelnika urzędu celnego o wstawieniu do lokalu automatu do gier - przed jego uruchomieniem.
 • ust. 2 - Kto wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 nie powiadamia naczelnika urzędu celnego o wstawieniu do lokalu automatu do gier podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-06 09:43 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)