Zajęcie stanowiska w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez naczelników urzędów skarbowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wniosek do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem wskazującym na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Miejsce złożenia dokumentów

Właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego.

Wykaz urzędów skarbowych na terenie Miasta Poznania:

 • Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady, ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto, ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Wilda, ul. Dolna Wilda 80 B, 61-501 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce, ul. Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań,
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań,
 • Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań.

Podanie strony wraz z materiałem dowodowym zgromadzonym przez organ skarbowy podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Poznania celem wydania opinii w zakresie wyrażenia zgody na udzielenie wnioskowanej ulgi.

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej.
 • Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Termin i sposób załatwienia

 • Postanowienie,
 • 14 dni (od daty wpływu akt sprawy z urzędu skarbowego);
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące (od daty wpływu akt sprawy z urzędu skarbowego);

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zmianami).
 • Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6700).

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie;
 • wszelkie zarzuty przeciw postanowieniu, żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie można wnieść w odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego do dyrektora izby administracji skarbowej.

Inne informacje

Zajęcie stanowiska w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie dotyczy następujących zobowiązań podatkowych:

 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku,
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

Po wydaniu postanowienia Prezydent Miasta Poznania zwraca akta sprawy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w celu wydania decyzji administracyjnej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-13 12:30 - aktualizacja adresu PWUS (Aktualizacja)