« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia),
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  
  • Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu);

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące). 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20,
parter stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 61-878-44-38 i 61-878-44-39
Godziny pracy Oddziału Ewidencji Ludności:
Poniedziałek 7:30-17:00,
wtorek, środa, czwartek i piątek 7:30-15:30

Opłaty

Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

U W A G A !

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2015 R. OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY WPŁACAĆ NA NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO:

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:  Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. K. Libelta 16/20, 61-706 Poznań w PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (w banku lub u inkasenta- kiosk "Znaczek" w siedzibie Urzędu Miasta ul. Libelta 16/20)

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania :

1. zameldowanie na pobyt stały,

2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu  W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Floriana Ławniczak
ostatnia zmiana w dniu 2015-01-08 13:05 - aktualizacja (Aktualizacja)

Formularze do druku