Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł;

- do wniosku o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z potwierdzeniem prawa do spadku;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł wraz z poświadczoną notarialnie zgodą na wydanie zaświadczenia;

- do wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

DOSTĘPNE ZAŚWIADCZENIA

1. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

 • o figurowaniu w podatku od nieruchomości;
 • o nie figurowaniu w podatku od nieruchomości/rolnym/leśnym;
 • o figurowaniu w podatku rolnym/łącznym zobowiązaniu pieniężnym;
 • o figurowaniu w podatku leśnym;
 • o figurowaniu/niefigurowaniu w podatku od środków transportowych;
 • o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...;
 • o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i hektarów przeliczeniowych.

2. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
 • Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Podatków i Opłat Lokalnych, I piętro, ul. K. Libelta 16/20, 61-706 Poznań w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych,

- pok. 111  w sprawach dotyczących opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów;

 • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, pok. 32 - w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
 • Oddział Obsługi Klienta Poznań-Jeżyce, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań, pok. 3 (wejście z boku budynku od strony parkingu) w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, tel. (61) 878 46 10, (61) 646 33 44.

Opłaty

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można zapłacić :

1) bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr  LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 201 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 15:41 - zmiana BOK na OOK (Aktualizacja)