zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

2. Oświadczenie wnioskodawcy,

3. Zeznania dwóch świadków,

4. Dowody na okoliczność istnienia gospodarstwa (akt własności ziemi/wypis z ewidencji gruntów bądź z ksiąg wieczystych/akt notarialny/umowa kupna).

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 54.

MIEJSCE ODBIORU:
- osobiście,

- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wydawane jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Celem przedłożenia KRUS, ZUS do celów emerytalno - rentowych art. 37 ust.3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2016.277 j.t. ze zm.).2. Celem przedłożenia w zakładzie pracy - art. 3 ust. 1-3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990.54.310).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Poznaniu.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 13:05 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)