zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz decyzja o naliczeniu podatku rolnego lub inny dokument stwierdzający posiadanie gospodarstwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działaności Gospodarczej i Rolnictwa - Oddział Działalności Rolniczej, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, tel. 61 8785049.

Opłaty

Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział Finanowy, 61-706 Poznań ul. Libelta 16/20,

BANK PKO S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

UWAGA!!!

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką opłaty skarbowe, jest w Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

1. Celem przedłożenia u notariusza do sporządzenia umowy notarialnej - art. 7 ust. 1 z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 ze zm.),2. Celem przedłożenia innym instytucjom - art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 13:05 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)