zaświadczenie o prowadzeniu produkcji rolno-ogrodniczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz:

  • oświadczenie rolnika sporządzone w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - Oddział Działalności Rolniczej,
  • decyzja o naliczeniu podatku rolnego,
  • w przypadku prowadzenia upraw specjalnych - deklaracja o opłacaniu podatku od upraw specjalnych,
  • dowód osobisty - do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działaności Gospodarczej i Rolnictwa - Oddział Działalności Rolniczej, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, tel. 61 8785049.

Opłaty

Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy Poznań ul. Libelta 16/20,

PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

UWAGA!!!

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką opłaty skarbowe, jest w Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści wnioskowanej następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., w kwestii zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym obowiązuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 3 ust 1-3, ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz w przypadku zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych na okres 5 lat ,a jak chodzi o zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym  na okres 10 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 13:21 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)