Zaświadczenie o samodzielności lokali

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu należy złożyć:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (druk A8),
 • inwentaryzację lokalu, sporządzoną przez uprawnioną osobę i uzgodnioną z właścicielem budynku.

Druki są do pobrania ze strony internetowej lub w Kancelarii Wydziału.

Wniosek (druk A8) winien być podpisany przez Wnioskodawcę lub jego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Opłaty

Dla każdego lokalu wydaje się osobne zaświadczenie o samodzielności lokalu. Opłata za wydanie takiego zaświadczenia wynosi 17 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku o pozwolenie na budowę, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania wniosku pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi  Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- odbioru zaświadczenia pod nr telefonu: (61) 878 53 96.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

 • w poniedziałek w godz.       - 7:30 - 17:00
 • we wtorek i piątek w godz.  - 9:00 - 12:00
 • w czwartek w godz.           - 7:30 - 15.30

Zaświadczenie (na kompletny wniosek) w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane jest w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Wszystkie oświadczenia załączane do wniosku powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 11:16 - korekta (Aktualizacja)