Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

  • Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
  • Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań:

- pok. 241, tel. (61) 87 84 239, 87 84 331, 87 85 714, oraz pok. 102, tel. (61) 87 85 401  - w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej,  targowej oraz opłaty od posiadania psów.

Opłaty

Zaświadczenie nie podlega przepisom o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z § 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami) zaświadczenie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej, będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, a w przypadku pomocy:

  1. udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą datą w dniu jej wydania;
  2. w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zmianami).
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia Stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Zaświadczenie dotyczy podmiotów ubiegających się o ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, które jako przeznaczenie pomocy wskażą na pomoc de minimis oraz podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-03 17:00 - aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)