Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia (tylko w przypadku podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej).
 • pozostałe dokumenty:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym zwrócono się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wg wzoru określonego przez Radę Ministrów.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

 • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, Oddział Podatków i Opłat Lokalnych.

Istnieje możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP, adres skrytki: /UMPoznan/Fn

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 350) - zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

 • udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
 • w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.

Natomiast zgodnie z ust. 2 powyższego paragrafu - Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia Stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Inne informacje

Zaświadczenie dotyczy:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą, którym Prezydent Miasta Poznania na indywidualny wniosek udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych / należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym na zasadach pomocy de minimis (w tym w formie: umorzenia, rat, odroczenia)
 • podmiotów prowadzących zakład pracy chronionej, którym przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2018-04-13 12:39 - ZMIANY INTERPUNKCYJNE (Aktualizacja)