Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu należy złożyć:

- pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu,

- mapę zasadniczą/ewidencyjną terenu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku o pozwolenie na budowę, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania wniosku pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

  • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi  Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

  • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- odbioru zaświadczenia pod nr telefonu: (61) 878 53 96.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

  • w poniedziałek w godz.       - 7:30 - 17:00
  • we wtorek i piątek w godz.  - 9:00 - 12:00
  • w czwartek w godz.           - 7:30 - 15.30

Zaświadczenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane jest w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.poz.1257 j.t.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 11:17 - korekta (Aktualizacja)